Default image

กลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567

♦️นักเรียนรายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่า…

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567

♦️นักเรียนรายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่า…