ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567

♦️นักเรียนรายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน
♦️ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
♦️ณ ห้องสมุด โรงเรียนศรียาภัย
♦️นักเรียนสอบจัดห้องเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2567