โครงสร้างสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

โครงสร้างกลุ่มบริหาร โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร