นายนวพล ดันสูงเนิน
ผู้อำนวยการ
นายนันทชัย แย้มโสพิศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวจิระพันธ์ สุขสงวน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางลัดดาพร นวลพลับ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจการนักเรียน
นายธานี ทองดี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป