นางชฎาทิพย์ กาญจน์สำเริง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวัชนี ทองไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันจิรา สุขศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัตรา  เทพกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมลฑา กรองเห็น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอวยชัย ทรงมุสิก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุธีรา นุ้ยเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปาจรีย์ ป่านเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสวลี คงแจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนารีรัตน์ เรืองจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเชิงชัย คำชาทิพย์
นางสาวศิริพร จิ๋วสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิณี จุลรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมฤดี โพธิจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอนุสรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิชญา เจริญวนิช
นางสาววิมลรัตน์ แสงระวี
น.ส.พรรณทิพย์ นาคศรีคำ
นางสาวดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกลิ่น
นายภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์
นางภาธิณี ศรีธารา
นายธีรภาพ แก้วอ่อน
นางสาวถนิมาศ สุดสาสดิ์
นางสาวกัญชิตา วีระวรรณโณ

นางสาวจิราพร ฤกษ์ศิริ

นางสาวรจิตา พัฒนราช

นายภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์

นางสาวกิติมา เนียมสุวรรณ

นางสาวอุไรวรรณ กุลีช่วย

นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นายประสิทธิ์ ยิ่งสม

นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิ่น
นายกษิดิ์พัฒน์ สุมนัสพงศ์
นายอภิเดช พงศ์แผ้ว
นางสาวชัชชนา กายสะอาด

นายอภิชัย อุ่นชู

นายดุสิต พรหมฉ่ำ

นายขจรศักดิ์ เกษหญีต