นางสาวรสสุคนธ์ เพชรศร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นางสาวอรอุมา ทิพย์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุดา คำชาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางวิภาวี บุตรมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินทร์ยา รัชวการ
ครูชำนาญการ
นางสนธยา ภู่สุขเสมอ
ครูชำนาญการ
นางสาวทิพย์นารี พิจิตรรัตน์
นางวราภรณ์ คงมูล
นางสาวจันทร์จิรา โมราศิลป์
นางสาวพรรณทิวา บรรพต
นางสาวศัสยา เขมะไชยเวช
นางสาวรัตน์ติกานต์ สันติบำรุง
นางสาวจันทิมา บุญทบ
นางสาวจารุวรรณ อินทรนิมิตร

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรกมลวรรณ คงมิตร