สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ​