แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา