แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คำชี้แจง
1. แบบสำรวจความพึงพอใจฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                  
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้านซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน

Blank Form (#7)