ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

**หากไม่พบรายชื่อ กรุณานำหลักฐานการสมัครทั้งหมด ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย ภายในวันที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 15.30 น. หากไม่มาติดต่อในวัน-เวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้*

ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ