แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ