กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนโลยี สามารถนำไปใช้ในการเรียน และใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดย

ได้รับเกียรติจากนางสาวจิระพันธ์ สุขสงวน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากนายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย มอบเกียรติบัตรและ

กล่าวปิดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอาทิตย์

ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย