“เกษียณ…อย่างเกษม” กตัญญุตา บูชาครู ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร นำโดยนายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยโรงเรียนศรียาภัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรม “เกษียณ…อย่างเกษม” กตัญญุตา บูชาครู เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรโรงเรียนศรียาภัย ประจำปี 2565 โดยมีคุณครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน คุณครูณัฏฐพงศ์ ลำภูทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คุณครูปราณี กาลพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คุณครูอรษา แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายวรพล เครือทิวา และนายสมชาย บูรณะเทศะ พนักงานขับรถ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มาลัยกร และกล่าวกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และได้รับเกียรติจากนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โดมอาคาร 9 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565