โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศกิจกรรม “กฎหมายต้องรู้สำหรับวัยรุ่น” สำหรับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6


กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนศรียาภัย ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
และคณะผู้พิพากษาสมทบฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม
“กฎหมายต้องรู้สำหรับวัยรุ่น” ให้กับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และม.6 โรงเรียนศรียาภัย
เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความข้าใจในเรื่องกฎหมายในยุค 5G มีทักษะ และได้รับการพัฒนา
ด้านมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
โดยได้รับเกียรติจากนายนวพล ดันสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรียาภัย
และคณะวิทยากรจากศาสลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565ฃณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 อาคาร 11