กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “ติวข้อสอบ TEDET”

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนว และ สอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการสอบ TEDET วัดความรู้ของนักเรียน โดยมีการจัดสอบ

ในวันที่ 4 กันยายน 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ตามแนว สสวท. และ สอวน.

มัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้จัดกิจกรรมอบรมการทำข้อสอบ TEDET สำหรับนักเรียนในโครงการ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 2/1 และ 3/1 จำนวน 86 คน ในรูปแบบออนไซต์ และได้จัดให้กับห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (EIS ม.ต้น) ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพ

ทางคอมพิวเตอร์ (SMT ม.ต้น) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ

ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย