กิจกรรมพัฒนาทักษะสี่ภาษาเพื่อการสื่อสารปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
สี่ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน
สำหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 195 คน โดยมีนายนันทชัย แย้มโสพิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ (ห้องสมุด ชั้น 2) หอประชุมอาคาร 8 และโดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย