กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย์ ของสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติที่ยวกับการบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษา ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัดจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมคุณาชื่น ศรียาภัย อาคาร 11 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร