การอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป

การอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages:CEFR)โดยมีนาย นวพล ดันสูงเนิน ให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Video Conference อาคาร 11 โรงเรียนศรียาภัย