การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA) และผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต ชุมพร 1 ตามสภาพจริง ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูล ฯ นำโดย นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นายเอกวุฒิ ไกรมาก ประธานสหวิทยาขตชุมพร 1 นายนันต์ มณีรัตน์ (ผู้กรงคุณวุฒิ) นางหักยา ขยัน มอร์ฮาร์ท ศึกษานิเทศ ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 อาคาร 11 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร