กิจกรรม”อ่านสารสันติภาพ” ประจำปี2565

กิจกรรม”อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล2565″
โดยมีนายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ และมีคณะครูนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร) อ่านสารสันติภาพสากล ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รักษาการนายกรัฐมนตรี) นางชนภรณ์ อึอตระกูล (ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร) อ่านสารสันติภาพสากล ของ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์(ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล)(ประเทศไทย) นางสาวพัชรี เผ่าวรรธนะพันธ์ (ตัวแทนครูโรงเรียนศรียาภัย) อ่านสารสันติภาพสากล ของ แอนโต
นิโอ กูเตอร์รส (เลขาธิการองค์การสห์ประชาชาติ) (ภาษาอังกฤษ)นางสาว ประสิตา มโนสันติ์
(คณะกรรมการสภานักเรียน) ในนามตัวแทนนักเรียนศรียาภัย อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากลของเลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ (ภาษาไทย) และต่อจากนั้นทุกคนได้ร่วมยืนสงบนิ่งและอธิษฐาน 1 นาที เพื่อส่งแรงอธิฐาน ให้เกิดสันติภาพในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก