กิจกรรม ASEAN DAY 2022
“สร้างสรรค์เด็กไทย ก้าวไกลสูอาเซียน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ASEAN DAY 2022
ภายใต้ชื่อ “สร้างสรรค์เด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงซุดอาเซียนร่วมใจการเดินแบบชุดประจำชาติอาเซียน และการตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN QUIZ) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของอาเซียน ความเหมือนและความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน รวมถึงขกบากที่ อาเซียนมีอิทธิพลต่อประเทศไทยนักเรียนสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะพลเมืองอาเซียนได้ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โดมอาคาร 9