กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (กิจกรรม “Obon Matsuri)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการห้องเรียนพิเศษ ศิลป-ภาษาญี่ปุ่น
ได้จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู้ขึ้นเพี่ งสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่ อส่งเสริมให้ผู้
เรียนได้พัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี
นายนวพล ดันสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ให้เกียรติเป็นประรานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร