กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้

สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMEP

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SMEP) จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMEP ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน แนะนำการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กลุ่มนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ และเพิ่ มลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ ดีในการอยู่ร่วมกัน โดยมีนายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้กาษาต่างประเทศร่วมกิจกรรม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 อาคาร 11 โรงเรียนศรียาภัย