กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกับคณะผู้บริหาร สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมในจังหวัดชุมพร โดยมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ กิจกรรมเสวนา “การบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING” และการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565