ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตา ม.3 (เดิม) โรงเรียนศรียาภัย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โดมอาคาร 9
หลักฐานในการรายงานตัว : บัตรนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)