ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

**หากไม่พบรายชื่อ กรุณานำหลักฐานการสมัครทั้งหมด ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 16.30 น.
หากไม่มาติดต่อในวัน-เวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้*