ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 และการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนโควตา ม.3 (เดิม) แผนฯวิทย์ คณิต

  • ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หากมีข้อผิดพลาดให้นำหลักฐานตามประกาศรับนักเรียน มาติดต่อในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 9 หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่ารายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ถูกต้อง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


รายชื่อสอบจัดห้องเรียน นักเรียนโควตา ม.3 (เดิม) แผนฯ วิทย์ คณิต