พิธีเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนศรียาภัย

ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดให้มีการคัดเลือกครูดีที่สมควรได้รับรางวัล “ครูดีที่ฉันรัก” จังหวัดชุมพรโดยให้สถานศึกษาคัดเลือกตัวแทนระดับสถานศึกษา ตามประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกวดและคัดเลือก”ครูดีที่ฉันรัก” ปังบประมาณ ๒๕อ๕ โรงเรียนศรียาภัยได้ดำเนินการ คัดเลือก “ครูดีที่ฉันรัก” ระดับสถานศึกษา ด้วยวิธีการโหวต โดยนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย ลำดับรายชื่อครูที่มีผลโหวต ดังนี้ นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร นางวรวิกา เรืองพงษ์สาร นายนิตินัย บุญนรากร
นางเอ แย้มโสพิศ นางสาววาสนา สอนประสิทธิ์ นางเพ็ญศรี บุญล้ำ นายจอม กรองเห็น
นางชญาดา ทองดี นายธเนตร เล็กวารี และนายอวยชัย ทรงมุสิก

และได้จัดพิธีเชิดซูเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย