กลุ่มสาระการเรียนรู้งานแนะแนว

นางสาวภัคสุภางค์ จำเริญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานแนะแนว
นางสาวเสริมสิริ บรรดา
 
นางสาวพรทิพย์ ขุนศรี
 
นางสาวศรัญญา แก้วหนูนวล