กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
นายบัญชา วราภรณ์
 
นางสาวจิราภา สองใจ
 
นางสาววีรวรรณ บางัสสาเร็ะ
 
นางอภิรักษ์ ลบถม
 
นางพัชรินทร์ เกิดด้วง
 
นางอุไรวรรณ สังคะโน
 
นางสาวมาริษา พึ่งแยม
 
นางสาวอินท์รวี นิลวิเชียร