กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเทอดศักดิ์ สังวรกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายมนตรี สุขศรีแก้ว
 
นายวีระศักดิ์ สว่างวงศ์
 
นายสยาม พร้อมมูล
 
นางสาวณัฐสุดา สุวรรณมา
 
นายนพดล รอดสั้น
 
นายพิศาล จันทรโชติ
 
นางสาวพรสุดา รัตมานนท์
 
นายนิวัฒ รักษา