ผู้บริหารโรงเรียนศรียาภัย

นายนวพล ดันสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย
 
นายนันทชัย แย้มโสพิศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวจิระพันธ์ สุขสงวน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางลัดดาพร นวลพลับ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจการนักเรียน
นายกฤษฏา ทองกำเหนิด
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป