กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรสสุคนธ์ เพชรศร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาษาไทย
นางสาวอรอุมา ทิพย์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุดา คำชาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางวิภาวี บุตรมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินทร์ยา รัชวการ
ครูชำนาญการ
นางสนธยา ภู่สุขเสมอ
ครูชำนาญการ
นางสาวทิพย์นารี พิจิตรรัตน์
 
นางวราภรณ์ คงมูล
 
นางสาวจันทร์จิรา โมราศิลป์
 
นางสาวพรรณทิวา บรรพต
 
นางสาวศัสยา เขมะไชยเวช
 
นางสาวรัตน์ติกานต์ สันติบำรุง
 
นางสาวสุรีพร ปราบพินาศ
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรกมลวรรณ คงมิตร
 
นางสาวจารุวรรณ อินทรนิมิตร
 
นางสาวจันทิมา บุญทบ