กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศลักษณ์ ไชยต่อเขตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาษาต่างประเทศ
นางสาวศิริลักษณ์ พัฒนธานี
 
นางศศิวิมล แย้มเพ็ง
 
นางศุภลักณ์ เพ็งจันทร์
 
นางอัจฉรียา วัฒนอุดม
 
นางสุชาดา นุ้ยไม
 
นางสาวพัชรพร ฉายตั้น
 
นางสาวโสภิตา ร่มแจ้ง
 
นางสาวปัทวรรณ วัฒนไชย
 
นางจีรฉัตร หยูคง
 
นางสาวพัชรี จันทร์เย็น
 
นายศิริวัฒน์ คงเพชรพันธ์
 
นางสาวณัฐา สงวนสินธิ์
 
นางสาวนันทิภา ทองคำ
 
นางสาวอมรวรรณ มูลลักษณ์
 
นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ
 
นางสาวนลินี ผุดเพชรแก้ว
 
นางสาวณัทวรรณ บัวสุวรรณ
 
นางศุจินันท์ กรานมูล
 
นางสาวจันทนา สอนสุวรรณ
 
นางสาวรุ่งนภา บัวประคอง
 
นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์
 
นางสาวภัทร์พิชชา น้อยมุข
 
นางสาวศิริวรรณ เชิดเวียง