กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัตนา วงศ์ลีลากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายดิเรก โพธิ์พูล
ครูชำนาญการ
นายจอม กรองเห็น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี บุญลำ
ครูชำนาญการ
นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุติมา ทวิชศรี
ครูชำนาญการ
นายพิชิต คงแจ่ม
ครูชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ นวลศิริ
 
นางสาวจินตนา สายสกล
 
นางสาวเพ็ญประภา ดับโศรก
 
นายธชาโชติ โกฏเพชร