กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชนี ทองไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชฎาทิพย์ กาญจน์สำเริง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันจิรา สุขศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัตรา เทพกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมลฑา กรองเห็น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมลฑา กรองเห็น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุธีรา นุ้ยเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปาจรีย์ ป่านเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสวลี คงแจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนารีรัตน์ เรืองจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเชิงชัย คำชาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางสาวศิริพร จิ๋วสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิณี จุลรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมฤดี โพธิจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอนุสรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิชญา เจริญวนิช
 
นางสาววิมลรัตน์ แสงระวี
 
น.ส.พรรณทิพย์​ นาคศรีคำ
 
นางสาวดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกลิ่น
 
นางภาธิณี ศรีธารา
 
นายภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์
 
นายธีรภาพ แก้วอ่อน
 
นางสาวถนิมาศ สุดสาสดิ์
 
นางสาวกัญชิตา วีระวรรณโณ
 
นางสาวจิราพร ฤกษ์ศิริ
 
นายภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์
 
นางสาวกิติมา เนียมสุวรรณ
 
นางสาวอรไท คงไพฑูรย์
 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์
นายประสิทธิ์ ยิ่งสม
 
นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิ่น
 
นายกษิดิ์พัฒน์ สุมนัสพงศ์
 
นายอภิเดช พงศ์แผ้ว
 
นางสาวชัชชนา กายสะอาด
 
นายอภิชัย อุ่นชู
 
นายดุสิต พรหมฉ่ำ
 
นายขจรศักดิ์ เกษหญีต