กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชนี ทองไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชฎาทิพย์ กาญจน์สำเริง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันจิรา สุขศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัตรา เทพกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมลฑา กรองเห็น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอวยชับ ทรงมุสิก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุธีรา นุ้ยเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปาจรีย์ ป่านเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสวลี คงแจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนารีรัตน์ เรืองจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเชิงชัย คำชาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางสาวศิริพร จิ๋วสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิณี จุลรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมฤดี โพธิจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอนุสรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิชญา เจริญวนิช
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.พรรณทิพย์​ นาคศรีคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรภาพ แก้วอ่อน
ครูชำนาญการ
นางภาธิณี ศรีธารา
ครูชำนาญการ
นายภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวกิติมา เนียมสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวถนิมาศ สุดสาสดิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวกัญชิตา วีระวรรณโณ
 
นางสาวจิราพร ฤกษ์ศิริ
 
นายภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์
 
นางสาวอรไท คงไพฑูรย์
 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์
นายประสิทธิ์ ยิ่งสม
ครูชำนาญการ
นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกษิดิ์พัฒน์ สุมนัสพงศ์
 
นางสาวชัชชนา กายสะอาด
 
นายอภิชัย อุ่นชู
 
นายดุสิต พรหมฉ่ำ
 
นายศานติ เรื่องหิรัญ