นางสาวภัคสุภางค์ จำเริญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

นางสาวเสริมสิริ บรรดา

นางสาวพรทิพย์ ขุนศรี

นางสาวศรัญญา แก้วหนูนวล