กิจกรรม เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางวิชาการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พลังสิบ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม และปรับ พื้นฐานทางวิชาการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ยังจีน ผู้ชํานาญการ กลุ่มวิชาการฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท. เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม เพื่อเตรียม ความพร้อมให้นักเรียนสําหรับการเรียนตามแนวทางห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ซึ่งเน้นการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและเพิ่มทักษะกระบวนการคิดเป็นขั้นตอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย