นายเทอดศักดิ์ สังวรกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายมนตรี สุขศรีแก้ว
นายวีระศักดิ์ สว่างวงศ์
นายสยาม พร้อมมูล

นางสาวณัฐสุดา สุวรรณมา

นายนพดล รอดสั้น

นายพิศาล จันทรโชติ
นางสาวพรสุดา รัตมานนท์
นายนิวัฒ รักษา