นางสาวสุพิชญา แก้ววิจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม
นางจุฑาวรรณ กมลเศวตวงศ์
นางบุญจวง ธนะไชย
นางฐิติพร ไกรลาศ
นายสัมพันธ์ ยิ่งยุทธ
นายยุทธนา โฉมเฉลา
นางสาวพจนา นิยมธรรม
นางสาวชุติมา เจริญมาก
นายนิตินัย บุญนรากร
นางสาวนภาดา ชาญนคร
นายสุรศักดิ์ วิชัยดิษฐ
นายอภิชาติ ศรีทองสม
นางจุไรรัตน์ เกษศิลป์
นางสาวสุชาดา คุ้มครอง
นางสาวพัณณิตา รักดี
นางสาวสาวินี จันทร์เย็น
นายชิงชาญ ตลึงพล
นางสาวอรพิชชา สุขปะทิว
นางสาวมานิดา บุญสม
นางรวีวรรณ ขวัญสมคิด
นางยินดี ขันบุตร

นางเสาวนีย์ ปัตเมฆ

นายรัฐพร ชูพิชัย

นายจิรัฐิติกาล วชิระโชติกุลวงศ์

นางนราพร พูลทรัพย์