นายจอม กรองเห็น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายดิเรก โพธิ์พูล
ครูชำนาญการ
นางเพ็ญศรี บุญลำ
ครูชำนาญการ
นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติมา ทวิชศรี
ครูชำนาญการ
นายพิชิต คงแจ่ม
ครูชำนาญการ
นางรัตนา วงศ์ลีลากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิวัฒน์ นวลศิริ

นางสาวจินตนา สายสกล

นางสาวเพ็ญประภา ดับโศรก