พิธีไหว้ครู “หางนกยูงน้อมบูชา กตัญญุตา คุณานุคุณ ประจําปีการศึกษา 2566

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จัดพิธีไหว้ครู “หางนกยูงน้อมบูชา กตัญญุตา คุณานุคุณ ประจําปีการศึกษา 2566 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ โดยได้จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ระดับชั้นเรียน และจัดบอร์ดนิทรรศการภายในห้องเรียน ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 และจัดพิธีไหว้ครู “หางนกยูงน้อมบูชา กตัญญุตา คุณานุคุณ” โดยมี นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คุรุสดุดีศรียาภัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ อาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย