ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนศรียาภัย

สถานที่ตั้งโรงเรียน

149 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบล ท่าตะเภา อำเภอเมือง ชุมพร 86000

โทรศัพท์

077-503375 077-503376

โทรสาร

077-502788

website

http://www.sriyapai.ac.th

ขนาด/ประเภท/สังกัด

เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

email

……………….

วันสถาปนาโรงเรียน

พ.ศ.2440

ตราสัญลักษณ์

อักษรย่อ

ศ.ภ.

ปรัชญาของโรงเรียน

วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน

คติธรรมประจำโรงเรียน

นสิยา  โลกวัฑฒโน : อย่าพึงเป็นคนรกโลก

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เก่ง ดี มีความเป็นผู้นำ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

มีคุณธรรม เก่งวิชาการ นำด้านเทคโนโลยี

สีประจําโรงเรียน

เหลือง แดง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกหางนกยูง