กิจกรรม ENGLISH CAMP โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP สําาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 อาคาร 11 โรงเรียนศรียาภัย โดยในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ฐานต่างๆ เสริมความรู้และความสนุกสนาน ประกอบด้วยกิจกรรมฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน และการอ่าน ออกเสียง และกิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ ที่บูรณาการทุกทักษะ และเรียนรู้การทํางานกับเพื่อนใหม่ๆ