กิจกรรม ค่ายภาษา และวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียาภัย กําหนดจัดกิจกรรมค่ายภาษา และวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สําหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 5/12 และ 6/12 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น อาคาร 11 โรงเรียนศรียาภัย อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมจีน และรู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีม