กิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเติมเต็มศักยภาพความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเติมเต็มศักยภาพความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัด ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test :JLPT) นางสาวศรินธร มีเพียร ครูชํานาญการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้