กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สานฝันสู่อาชีพ (SP Young Guide)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สานฝันสู่อาชีพ (SP Young Guide) ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุมคุณย่าชื่น ศรียาภัย อาคาร 11 โดยมี นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรียาภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้