กิจกรรมมอบทุนการศึกษาทุนชมรมครูเก่าศรียาภัย คณะแพทย์และศิษย์เก่าศรียาภัย ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาทุนชมรมครูเก่าศรียาภัย คณะแพทย์และศิษย์เก่าศรียาภัย งานแนะแนว คณะแพทย์และศิษย์เก่าศรียาภัยโรงเรียนศรียาภัยได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากชมรมครูเก่าศรียาภัย เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย ประจําปีการศึกษา 2566 การมอบทุนในครั้งนี้จํานวน 141 ทุน รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 299,000 บาท ซึ่งจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 อาคาร 11 โรงเรียนศรียาภัย