นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
นายบัญชา วราภรณ์
นางสาวจิราภา สองใจ
นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์
นางพัชรินทร์ เกิดด้วง
นางอุไรวรรณ สังคะโน
นางสาวมาริษา พึ่งแยม
นางสาววีรวรรณ บางัสสาเร็ะ